Short Story

Želimo prikupiti 250 tisuća kuna za prvi hrvatski električni romobil, podržimo hrvatsku inovativnost. Projekt Rolla je paket koji se sastoji od prvog hrvatskog električnog romobila, pripadajuće mobilne aplikacije te punionica, a sve tri komponente osmišljene su i proizvedene u Hrvatskoj.

Zagreb, Hrvatska

ROLLA – prvi hrvatski električni romobil

201.00kn Pledged
2 Backers
0 Days Left
Raised:
0.1%
Goal: 250,000.00kn
Minimum amount is kn Maximum amount is kn
kn
76 Campaigns | 0 Loved campaigns

Story

Prvi hrvatski električni romobil

Vizija IDDI-ja je pružiti ekološki način prijevoza i poticanje lokalne i globalne mikromobilnosti o čemu se vrlo intenzivno raspravlja na globalnoj razini zbog utjecaja na klimatske promjene. Iza projekta stoji mladi tim vizionara iz Hrvatske, redom inženjera koji s ovim projektom žele odaslati poruku da je Hrvatska itekako sposobna osmisliti i proizvoditi visokotehnološke proizvode, te biti dio rješenja globalnog problema. Ponudom romobila sa jakim performansama, naprednim sigurnosnim sustavima, te pametnim senzorima koji ograničavaju brzinu u naseljenim područjima po pristupačnoj cijeni najma želimo promijeniti negativnu percepciju javnosti uzrokovanu korištenjem neodgovarajućih i često nedovoljno sigurnih električnih romobila.

Naš tim želi ljudima, u svakodnevnom životu i poslovanju, olakšati obavljanje dnevnih rutina i procesa izradom inovativnih, user-friendly, modernih elektroničkih rješenja koja će pratiti ljudske potrebe koje se mijenjaju i razvijaju svaki dan. Temeljna ideja našeg prvog projekta Rolla je popularizirati ekološki prihvatljiv, pristupačan i ekonomičan način prijevoza, a uz to i pružiti ljudima mogućnost da upoznaju turističke znamenitosti naše zemlje na veoma inovativan i zanimljiv način.

Tvrtka IDDI, pod brendom Rolla, razvija paket proizvoda koji se sastoji od električnog romobila sa punionicom te mobilne aplikacije, osmišljenih i razvijenih za koncept najma. Paket Rolla zamišljen je kao simbioza ekološki osviještenog vozila i aplikacije koja služi kao osobni turistički vodič kroz lokalne znamenitosti i događanja. Rolla je već prepoznat na nacionalnoj razini, te je financiran od strane HBOR-a putem linije kredita poduzetništvo mladih, žena i početnika pod jamstvom ESIF-a.

Specifičnosti Rolla-e

Aplikacija Rolla povezuje romobil i korisnika putem NFC koda i QR koda te zahtijeva registraciju i odabir načina plaćanja usluge (Google/Apple pay ili kreditna kartica). Omogućava korisniku personaliziran prikaz sadržaja prema zadanim parametrima  i pružanje informacija o lokalnim znamenitostima, događanjima poput koncerata i sadržajima prema lokaciji baze romobila. Također, prikazuje lokaciju punionice, broj raspoloživih romobila, njihov status baterije, a u upotrebi dodatno i brzinu vožnje, te utrošene minute korištenja. Omogućena je i navigacija s prikazima prirodnih i kulturnih znamenitosti okolice i dostupnim sadržajima (restorani, kafići, zabavni parkovi…)

Tvrtka Iddi planira razviti i “machine learning” kako bi romobil pomoću sustava senzora prepoznao postojeće i nove stvari u okolini te na taj način razvijao vlastita “osjetila”. Upravo pomoću tih alata želi se postići personalizacija značajki aplikacije.  Paket proizvoda Rolla uključuje i razvoj punionice za svoja vozila. Punionica će biti bazno mjesto na kojem će se romobil moći unajmiti i puniti. Bazna punionica sadrži 5 parkirnih mjesta za romobile te se može nadograđivati sa dodatnim bazama ovisno o količini vozila koja će biti dostupna na određenoj lokaciji.

U pripremi je više projekata za razne grane djelatnosti, a samo jedan od primjera je aplikacija za unapređenje usluga ugostiteljskih objekata. Pri planiranju projekata naglasak je na konstantnom praćenju ljudskih potreba, a one neće biti iste za 2 godine, pa ideje i poslovanje mora biti donekle fleksibilno kako bi se mogli prilagoditi i ponuditi korisnicima upravo ono što im je u određenom trenutku potrebno.

Kako će IDDI Rolla investirati donacije?

S obzirom da je HBOR prepoznao važnost Rolla projekta i odobrio određena sredstva, veći dio predviđenih romobila, te punionica za 2021. godinu je u fazi proizvodnje. Zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, lanac opskrbe pojedinih ključnih materijala je značajno usporen, te je cijena porasla. Cilj kampanje je prikupiti 250 000 kuna.

100 000 kuna donacija bi se iskoristilo u svrhu optimiziranja proizvodnje, te potpunu neovisnost IDDI-ja od komponenti koje dolaze iz inozemstva. Vizija nas u IDDI-ju je da napravimo zaokruženi proces proizvodnje gdje bi Rolla romobili i punionice bili u potpunosti izgrađeni od strane hrvatskih radnika i hrvatskih materijala.

Europska unija odlučna je u namjeri da do 2050. postane prvi klimatski neutralan blok u svijetu, što se može postići samo znatnim ulaganjima EU-a, nacionalnog javnog sektora i privatnog sektora. Mi u IDDI-ju istinski vjerujemo u zelenu tranziciju, te želimo doprinijeti očuvanju našeg planeta. Ne zadovoljavamo se s prosječnim i zato ćemo 150 000 kuna donacija uložiti u razvoj prvog električnog romobila u potpunosti izgrađenog od biorazgradivih materijala.

Ukoliko prikupljeni iznos premaši cilj od 250 000 kuna, cjelokupna sredstva će biti uložena u R&D romobila od biorazgradivih materijala, te izradu prototipa i na kraju i komercijalizaciju proizvoda.

Učinimo zajedno nešto sjajno za naš planet!


Kako donirati (jednostavno je!)

Kako bi se uspješno izvršila uplata potrebno je:
1. na desnoj margini odabrati željeni iznos uplate;
2. u obrazac upisati tražene osobne podatke;
3. odabrati željeni način plaćanja:
a) Visa ili MasterCard kartica (opcija AgentCASH);
b) kriptovalutom (Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS) putem sustava PayCek (ovdje možete preuzeti upute za korištenje PayCeka);
c) KEKS Pay;
d) opća uplatnica ili internet/mobilno bankarstvo.
4. potvrditi uplatu prema daljnjim uputama platforme.

Nakon izvršenog plaćanja potrebno je sačekati određeno vrijeme do obrade uplate i njenog evidentiranja na stranici kampanje. Uplate izvršene općom uplatnicom ili internet/mobilnim bankarstvom evidentiraju se u roku od 1 do 2 radna dana, a uplate izvršene karticama, kriptovalutama ili KEKS Payom u roku od 1 do 12 sati.  

Za dodatne tehničke upite u vezi plaćanja molimo Vas da se obratite na e-mail adresu cedior.org@gmail.com ili na broj telefona +385 (0)98 611 467.

Koristimo priliku da se zahvalimo Zagrebačkoj banci i Bizzonu koji su omogućili plaćanje Visa i Mastercard karticama, Erste banci koja je omogućila plaćanje aplikacijom KEKS Pay, te Electrocoinu i PayCeku koji su omogućili plaćanje kriptovalutama Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen i EOS. Također zahvaljujemo hosting tvrtki Mydataknox na održavanju servera.


Temeljni podaci o nositelju kampanje

Naziv tvrtke: IDDI d.o.o.
Adresa: Zagreb, Hrgovići 109/C
Osoba za zastupanje: Ivan Šimatović
Temeljni kapital društva je 20.000,00 kuna.
Matični broj (NKD): 05233780
Matični broj subjekta: 081296829
OIB: 18597614031
Web stranica: https://iddi-future.com/
Facebook stranica: https://www.facebook.com/rolla.future
Linkedin stranica: https://www.linkedin.com/company/iddi-llc/
Youtube stranica: https://www.youtube.com/channel/UCXxnwQ4NTXO78pOXu9x_dKw
Instagram stranica: https://www.instagram.com/rolla_future/


Mediji o nama

https://www.vecernji.hr/zagreb/zagrebacki-startup-proizveo-prvi-hrvastki-elektricni-romobil-1441055

https://www.globalnovine.eu/vijesti/projekt-rolla-proizveden-prvi-hrvatski-elektricni-romobil/

https://www.poslovnifm.com/podcast-emisija/tjedne-emisije/pametna-hrvatska/startup-iddi-osmislio-prvi-hrvatski-elektricni-romobil/

https://www.total-croatia-news.com/business/47700-first-croatian-electric-scooter

https://www.vgdanas.hr/grad/prvi-hrvatski-elektricni-romobil-nastaje-u-garazi-start-up-a-u-kurilovcu/

 

English version 

The first Croatian electric scooter

IDDI’s vision is to provide an environmentally friendly mode of transport and to encourage local and global micromobility, which is being discussed very intensively globally due to its impact on climate change. Behind the project is a young team of visionaries from Croatia, a series of engineers who with this project want to send the message that Croatia is very capable of designing and producing high-tech products and be part of the solution to the global problem. By offering high-performance scooters, advanced safety systems, and smart sensors that limit speed in populated areas at an affordable rental price, we want to change the negative public perception caused by the use of inappropriate and often insufficiently safe electric scooters.

Our team wants to make it easier for people, in everyday life and business, to perform daily routines and processes by creating innovative, user-friendly, modern electronic solutions that will track human needs that change and evolve every day. The basic idea of ​​our first Rolla project is to popularize an environmentally friendly, affordable, and economical mode of transport, and at the same time provide people with the opportunity to get to know the tourist attractions of our country in a very innovative and interesting way.

IDDI, under the Rolla brand, is developing a product package consisting of an electric scooter with a charger and a mobile application, designed and developed for the rental concept. The Rolla package is conceived as a symbiosis of an environmentally conscious vehicle and an application that serves as a personal tour guide through local sights and events. Rolla is already recognized nationally and is financed by HBOR through the Youth, Women, and Beginners Entrepreneurship Guarantee Line under the ESIF guarantee.

About Rolla

The Rolla application connects the scooter and the user via NFC code and QR code and requires registration and selection of the payment method of the service (Google / Apple pay or credit card). It allows the user to personalize the display of content according to default parameters and provide information about local attractions, events such as concerts, and content according to the location of the scooter base. It also shows the location of the charging station, the number of available scooters, their battery status, and in use the speed of driving, and the minutes spent using. It is also possible to navigate with views of natural and cultural sights of the area and available facilities (restaurants, cafes, amusement parks…)

Iddi also plans to develop “machine learning” so that the scooter can use sensors to recognize existing and new things in the environment and thus develop its own “senses”. It is with these tools that the personalization of application features is sought. Rolla’s product package also includes the development of a charging station for its vehicles. The charging station will be the base place where the scooter can be rented and charged. The base charging station contains 5 parking spaces for scooters and can be upgraded with additional bases depending on the number of vehicles that will be available at a particular location.

Several projects are being prepared for various branches of activity, and only one example is the application for improving the services of catering facilities. When planning projects, the emphasis is on constant monitoring of human needs, and they will not be the same in 2 years, so ideas and business must be somewhat flexible to be able to adapt and offer users exactly what they need at a given time. Iddi products will always be basically high-tech solutions, especially since the plan of the future includes the application of artificial intelligence in products.

How will IDDI Rolla invest donations?

Since HBOR has recognized the importance of the Rolla project and approved certain funds, most of the planned scooters and filling stations for 2021 are in the production phase. Due to difficult business conditions caused by the COVID-19 pandemic, the supply chain of certain key materials has slowed down significantly, and the price has risen. The goal of the campaign is to raise HRK 250,000.

The HRK 100,000 donation would be used to optimize production, and the complete independence of IDDI from components coming from abroad. Our vision at IDDI is to create a complete production process where Rolla scooters and filling stations would be completely built by Croatian workers and Croatian materials.

The European Union is determined to become the world’s first climate-neutral bloc by 2050, which can only be achieved with significant investments from the EU, the national public sector, and the private sector. We at IDDI truly believe in the green transition, and we want to contribute to the preservation of our planet. We are not satisfied with the average and that is why we will invest 150,000 kuna in the development of the first electric scooter completely built of biodegradable materials.

If the collected amount exceeds the target of HRK 250,000, the entire funds will be invested in the R&D of scooters made of biodegradable materials, as well as the development of prototypes, and finally the commercialization of products.

Let’s do something great for our planet together!

How to donate (it’s simple!)

In order to make a successful payment, you need:
1. select the desired payment amount on the right margin;
2. enter the requested personal data in the form;
3. select the desired payment method:
a) Visa or MasterCard card (AgentCASH option);
b) cryptocurrency (Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen and EOS) via PayCek (here you can download instructions for using PayCek);
c) KEKS Pay;
d) general payment slip or internet/mobile banking.
4. confirm the payment according to further instructions of the platform.

After the payment has been made, it is necessary to wait a certain time until the payment is processed and recorded on the campaign page. Payments made by general payment slip or internet/mobile banking are recorded within 1 to 2 working days, and payments made by cards, cryptocurrencies or KEKS Pay within 1 to 12 hours.  

For additional technical inquiries regarding payment, please contact us through the e-mail address cedior.org@gmail.com or the phone number +385 (0)98 611 467.

We take this opportunity to thank ZABA Bank and Bizzon, which enabled payment with Visa and Mastercard cards, Erste Bank which enabled payment with application KEKS Pay, and Electrocoin and PayCek, which enabled payment with cryptocurrencies Bitcoin, Ether, Ripple, Stellar Lumen and EOS. We also thank the hosting company Mydataknox for maintaining the server.


Basic information about the campaign holder

Name: IDDI d.o.o.
Address: Zagreb, Hrgovići 109/C
CEO: Ivan Šimatović
(NKD): 05233780
OIB: 18597614031
Web page: https://iddi-future.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/rolla.future
Linkedin page: https://www.linkedin.com/company/iddi-llc/
Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXxnwQ4NTXO78pOXu9x_dKw
Instagram page: https://www.instagram.com/rolla_future/


Media about us

https://www.vecernji.hr/zagreb/zagrebacki-startup-proizveo-prvi-hrvastki-elektricni-romobil-1441055

https://www.globalnovine.eu/vijesti/projekt-rolla-proizveden-prvi-hrvatski-elektricni-romobil/

https://www.poslovnifm.com/podcast-emisija/tjedne-emisije/pametna-hrvatska/startup-iddi-osmislio-prvi-hrvatski-elektricni-romobil/

https://www.total-croatia-news.com/business/47700-first-croatian-electric-scooter

https://www.vgdanas.hr/grad/prvi-hrvatski-elektricni-romobil-nastaje-u-garazi-start-up-a-u-kurilovcu/

[foogallery id=”8795″]

Rewards

200.00kn
Digitalna personalizirana zahvalnica od osnivača. Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
200.00kn
Personalized digital thank you note from the founder. Delivery time: May 2021.
1 backers
500.00kn
Amount of 500 kn at Rolla Wallet. Delivery time: May 2021.
0 backers
500.00kn
Iznos od 500 kn na Rolla walletu. Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
1,000.00kn
Engraving the name of the donor on the thank you board (+ Rolla hoodies). Delivery time: May 2021.
0 backers
1,000.00kn
Upisivanje imena donatora na ploču zahvale (+ Rolla hoodice). Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
2,000.00kn
Advertising your company in the application (valid only for certain groups; cafes, restaurants, shops, natural and cultural sights, attractions) + Rolla hoodies. Delivery time: May 2021.
0 backers
2,000.00kn
Oglašavanje Vašeg poduzeća u aplikaciji (vrijedi samo za određene skupine; kafići, restorani, trgovine, prirodne i kulturne znamenitosti, atrakcije) + Rolla hoodice. Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
5,000.00kn
Vikend u Campingu Plitvice, Plitvice Holiday Resortu ili Hotelu Premantura Resort i 500 kn na Rolla walletu za fizičke osobe (+ Rolla hoodice). Oglašavanje Vašeg poduzeća na Rolla punionici i web lokaciji u trajanju od mjesec dana za pravne osobe (+ Rolla hoodice). Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
5,000.00kn
Weekend at Camping Plitvice, Plitvice Holiday Resort or Hotel Premantura Resort and 500 HRK at Rolla Wallet for individuals (+ Rolla hoodies). Advertising your company on the Rolla charger and website for a month for legal entities (+ Rolla hoodies). Delivery time: May 2021.
0 backers
10,000.00kn
Advertising your company on the filling station, on the 10 scooters and the website for 2 months (+ Rolla hoodies). Delivery time: May 2021.
0 backers
10,000.00kn
Oglašavanje Vašeg poduzeća na punionici, na pripadajućih 10 romobila i web stranici u trajanju od 2 mjeseca (+ Rolla hoodice). Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
50,000.00kn
Advertising of your company on the filling station, on the 10 scooters and website, and a 50% percent discount for all your employees for a period of 6 months (+ Rolla hoodies). Delivery time: May 2021.
0 backers
50,000.00kn
Oglašavanje Vašeg poduzeća na punionici, na pripadajućih 10 romobila i web stranici, te 50% posto popusta za sve Vaše zaposlenike u trajanju od 6 mjeseci (+ Rolla hoodice). Rok dostave: svibanj 2021.
0 backers
Name Donate Amount Date
Vedran Simic 1.00kn 26 ožujka, 2021 7:32 pm
Walter Zufic 200.00kn 27 ožujka, 2021 2:54 pm